Border Collie Club Nederland

Lidmaatschap

Lidmaatschap Border Collie Club Nederland

Kosten lidmaatschap

 • € 32,50 volledig lidmaatschap vanaf 18 jaar.
 • € 12,- voor jeugdleden tot 18 jaar.
 • € 16,50 voor gezinsleden (*)
 • € 8,25 voor jeugdgezinsleden tot 18 jaar (*)
het clubblad per editie. De lidmaatschap vorm gezinslid en jeugdgezinslid is slechts mogelijk als u huisgenoot bent van een lid van de BCCN zolang deze lid blijft. Bij nieuw lidmaatschap betaalt men eenmalig €5,50 inschrijfgeld.

Het Border Collie Nieuws verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Als u zich aanmeldt als lid, worden uw naam en woonplaats gepubliceerd in het eerstvolgende Border Collie Nieuws. Als het bestuur binnen 14 dagen na publicatie geen bezwaren tegen uw lidmaatschap ontvangt, en als uw contributie en eenmalige inschrijfgeld zijn ontvangen, bent u aangenomen als lid. Intussen wordt u als (jeugd)lid wel direct opgenomen op de verzendlijst van het Border Collie Nieuws, zodat u meteen het Border Collie Nieuws ontvangt.

Mocht u nog vragen hebben of wilt u lid worden, stuur dan een mailtje naar de .

U kunt u aanmelden via de pdf Aanvraagformulier. Machtiginsformulier Automatische Incasso.pdf naar de: .

Contributie BCCN overschrijven

Rekeningnummer: NL47INGB0009234641
BIC: INGBNL2A
Ten name van: Border Collie Club Nederland
o.v.v. jaar en lidmaatschapsnummer

Uit de statuten van de BCCN

ARTIKEL 12 Aanvang van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van algemene leden, gezinsleden en jeugdleden vangt, onverminderd het bepaalde in artikel 9, tweede lid en artikel 10, derde lid, aan met de dag volgende op hun toelating.
 2. Het lidmaatschap van ereleden vangt aan met de dag volgende op de aanvaarding van hun benoeming.

ARTIKEL 13 Einde van het lidmaatschap Het lidmaatschap eindigt:

 1. door de dood van het lid;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging door de vereniging;
 4. door ontzetting.

ARTIKEL 14 Opzegging door het lid

 1. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur.
 2. Het lidmaatschap eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, lid 4, met ingang van de dag die daarvoor bij de opzegging wordt vermeld, doch op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op die, waarop de schriftelijke opzegging wordt ontvangen. Indien bij de opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het verenigingsjaar waarin de opzegging plaatsvindt.
 3. Indien het lidmaatschap niet is opgezegd voor één december van enig jaar is de contributie voor het volgend jaar te voldoen en wordt de opzegging beschouwd als voor het daarop volgend jaar.

De volledige statuten kunt u hier lezen: Statuten.

Administratiekosten

Per 1 januari 2016 worden de administratiekosten van € 10 afgeschaft. Deze € 10 administratiekosten wordt op dit moment in rekening gebracht wanneer niet via een automatische incasso wordt betaald.

Per 1 januari willen we een nieuw systeem in gebruik gaan nemen en in het nieuwe systeem zal het bijhouden van € 10 extra administratiekosten meer een last zijn, dan dat het daadwerkelijk iets oplevert.