BORDER COLLIE CLUB NEDERLAND

VERZOEK aan ALLE leden

Een VERZOEK aan ALLE leden om, na het lezen van dit bericht, te controleren of men de contributie over 2016 heeft voldaan. Het via incasso innen van het lidmaatschapsgeld is vorig jaar bij de meeste leden mislukt. Een eerdere oproep op onze facebookpagina, de website en in het BCN is, moeten we constateren, door vele leden gemist.

Betalen kan, graag vóór 1 maart, op:
rekeningnummer NL47 INGB0009234641
t.n.v. Border Collie Club Nederland
o.v.v. 2016 en het lidmaatschapsnummer.

Onze excuses voor het ongemak.

Het bestuur

Het jureren van sheepdog trials iets voor jou?

Op de handlersvergadering van 6 september is aangegeven dat het wenselijk is meer gekwalificeerde juryleden binnen de BCCN te hebben. Om dit doel te bereiken heeft de COWS een traject ontwikkeld dat we graag kort uiteen zetten.

Voor belangstellenden is er een profielschets opgesteld die u op deze site kunt vinden. In deze profielschets staat o.a. aangegeven welke taken en bevoegdheden een jurylid heeft en welke eisen er aan een jurylid gesteld mogen c.q. moeten worden.

Hebt u vragen over deze profielschets, neem dan gerust contact op met de COWS. De contactpersoon voor de juryopleiding is Hans van Leur. Je kunt hem telefonisch bereiken op 06 – 16510319.

Profiel jury
Juryledenopleiding

--> --> --> --> --> --> -->

Contributie 2016

Hierbij het verzoek aan alle leden van de BCCN om hun contributie van 2016 zelf over te maken naar rek NL47 INGB0009234641 ovv het lidmaatschapsnummer. Dit is ook voor degene die een incasso hebben afgegeven.
Helaas lukt het niet om bij iedereen te incasseren.
Er is al contact opgenomen met de ING maar deze schuift het af naar het programma en andersom.

Lidmaatschap.

Werkgroep COWS

In de handlersvergadering van 6 september heeft de COWS een werkgroep geformeerd. De werkgroep heeft de opdracht meegekregen te onderzoeken hoe er geld en middelen gegenereerd kunnen worden voor de deelnemers aan het EK schapendrijven. In de vergadering is naar voren gekomen dat de kosten die de deelname met zich meebrengt erg hoog zijn en een aantal zich gekwalificeerde handlers zich hebben moeten terugtrekken vanwege deze hoge kosten. De werkgroep is van mening dat elke geplaatste handler de mogelijkheid moet hebben om het EK te kunnen lopen en wil naar diverse mogelijkheden gaan kijken om dit te realiseren. Te denken valt aan sponsoring, crowdfunding, benefietwedstrijden etc. De werkgroep kan jouw hulp goed gebruiken! Heb je ervaring met bovenstaande, werk je misschien wel in deze branche of heb je goede ideeën of aanvullingen mail deze dan naar cows@bccn.nl of neem contact op met 1 van de werkgroepleden. Dankjewel alvast! Pim Visscher, Marjan Kodde en Jessica Stigter.

Q-koorts waarschuwing!

Voor diegenen die de waarschuwing over de q-koorts enting nog niet serieus nemen. Onder een gedeelte van een publicatie in "de Boerderij" 12-07-2016 Onder de bestuurlijke boetes valt dus ook de boete voor overtreden q-koorts enting.

Hogere bestuurlijke boetes
Per 1 juli van dit jaar gelden hogere bestuurlijke boetes bij overtreding van de Wet Dieren of de Warenwet. Tot nu toe konden boetes met een maximum van €20.000 worden opgelegd. Dat is eerder dit jaar verhoogd tot maximaal €820.000 of 10% van de jaaromzet, als de jaaromzet hoger is dan €8,2 miljoen. Die hoge boete kan alleen worden opgelegd als het vastgestelde boetebedrag minder is dan het economisch voordeel dat een ondernemer heeft. Calculerend gedrag wordt daarmee bestreden.

Promotie PETscan (landelijke database rassen)

Als onderdeel van Fairfok heeft het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht de PETscan ontwikkeld, één van de instrumenten om erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken in beeld te brengen. In deze landelijke database worden de diagnoses van Nederlandse dierenartsen gebundeld, zodat men kan meten wat de belangrijkste ziekten per ras zijn. Voor het welslagen van PETscan moeten nog meer dierenartsen meedoen.
Lees het hele artikel.

Q-koorts & evenementen

Tijdens een toevallige controle van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) bij een schapenhouder waar ook wedstrijden schapendrijven worden georganiseerd kwam de vraag naar voren of voor een dergelijk evenement de schapen al dan niet ingeënt moeten worden tegen de q-koorts. Naar aanleiding hiervan is er een mailwisseling geweest tussen beide partijen. Hier het belangrijkste gedeelte daarvan: Q-koorts & NVWA

WIJZIGING FOKREGLEMENT

Per 1 januari 2016 wijzigt ons Fokreglement. Deze wijziging heeft betrekking op de periode waarbinnen een teef nesten mag voortbrengen.

Meer informatie op de CFH-pagina.

Administratiekosten

Per 1 januari 2016 worden de administratiekosten van € 10 afgeschaft. Deze € 10 administratiekosten wordt op dit moment in rekening gebracht wanneer niet via een automatische incasso wordt betaald.

Per 1 januari willen we een nieuw systeem in gebruik gaan nemen en in het nieuwe systeem zal het bijhouden van € 10 extra administratiekosten meer een last zijn, dan dat het daadwerkelijk iets oplevert.

Vacature voorzitter Border Collie Club Nederland

Het bestuur heeft de uitvoering van taken voor een groot deel gedelegeerd aan commissies, waarvan de voorzitters deel uitmaken van het bestuur van de BCCN. Zij legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Algemene Vergadering. Voor het goed functioneren van de vereniging is het van belang, dat alle betrokkenen zich goed bewust zijn van de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en deze respecteren. Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Wel kan een vergoeding van gemaakte onkosten - binnen de daarvoor geldende regelingen - plaatsvinden.

Functie

Maakt deel uit van en geeft leiding aan het (dagelijks) bestuur van BCCN, dat collectief verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het goedgekeurde beleid.
Neemt gemiddeld 5 à 6 keer per jaar deel aan een bestuursvergadering, de Algemene Vergadering(en) en kan daarnaast gevraagd worden zitting te nemen in werkgroepen.
Legt, als onderdeel van het collectieve bestuur, verantwoording af aan de Algemene Vergadering voor het gevoerde beleid. Deze Algemene Vergadering vindt tenminste eenmaal per jaar plaats.
Representeert de BCCN ook buiten de eigen vereniging.
Uiteraard geïnteresseerd in het ras Border Collie en alles wat daarmee van doen heeft.

Hij/zij beschikt over:

 • Strategisch denkniveau
 • Voldoende tijd, energie en motivatie om de functie uit te voeren
 • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden
 • Daadkracht en besluitvaardigheid
 • Een goede en verbindende vergadertechniek gericht op realisatie en inspiratie
 • Een stevig in de schoenen staan mentaliteit.

Taken

 • Binnen het bestuur draagt de voorzitter de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het algemene bestuur. Hij/zij heeft in die hoedanigheid periodiek overleg met de mede bestuursleden.
 • De voorzitter is tevens voorzitter van de Algemene Ledenvergadering.
 • Heeft een visie op activiteiten met de border collie in relatie tot de actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Werkt goed samen met de commissies binnen de BCCN.
 • Is een waardig representant van de BCCN in binnen- en buitenland; beweegt zich gemakkelijk in een diversiteit aan formele en informele bijeenkomsten en gezelschappen.
 • Behartigt de belangen van de BCCN en ziet toe op naleving van de statuten en reglementen.

Korte agenda

Datum/Data
Locatie

Activiteit
29 en 30 apr 2017
Blitterswijck

Trial
7 mei 2017
Tilburg

Tilburg Trial, klasses 1&2
17 mei 2017
Heteren

Handlersvergadering (info volgt)
17 mei 2017
Heteren

Afname startlicenties
20 en 21 mei 2017
Rotterdam

Kwalificatiewedstrijd i.s.m. Bart Dekker
25 mei 2017
Zwolle

Team Trial 2017
27 en 28 mei 2017
Rotterdam

Promotiewedstrijd i.s.m. Bart Dekker
18 jun 2017
Helenaveen

Peel Trial (Vol!)
22 jun 2017
Amersfoort

ALV (info volgt)
23, 24 en 25 jun 2017
(volgt)

NK kwalificatie

Naar de volledige agenda.

Verenigingsfokreglement van de BCCN

Na goedkeuring door ALV op 14 april 2014 is het verenigingsfokreglement (VFR) inmiddels ook goedgekeurd door het bestuur van Raad van Beheer (RvB). Het VFR treedt per 1-1-2015 in werking.
Met het VFR beogen we bij te dragen aan de belangen van ons ras, de Border Collie. We vertrouwen er op dat iedereen de regels uit het VFR zal volgen.

Het bestuur

Download het Verenigingsfokreglement van de BCCN!

Genetische mutatie gevonden voor Sensory Neuropathy

In dit artikel (Engels) wordt kennis gegeven van het vinden van de genetische mutatie voor deze zeldzame maar zeer ernstige aandoening Sensory Neuropathy.

Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort

Op de pagina van de Commissie Fokkerij en Hondenregistratie vindt u het advies van de Raad van Beheer omtrend de nieuwe regelgeving chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort.

Van de Raad van Beheer aangaande de nieuwe invoereisen voor pups.

Vanaf 29 december 2014 moet elke hond die Nederland binnenkomt, dus ook een pup, een geldige rabiësenting hebben. Deze vaccinatie mag worden toegediend op een leeftijd van 12 weken en geldt als beschermend drie weken na toediening. De pup is dan dus minstens vijftien weken oud en mag dan pas Nederland in. Deze verordening is vanuit de Europese Unie opgezet en geldt inmiddels voor veel landen in de Europese Unie zoals België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. De maatregel is met name genomen om insleep van rabiës te voorkomen.

De Raad van Beheer ziet het belang van de nieuwe regeling in het kader van de bescherming van Nederland tegen de invoer van rabiës. Daarnaast is de verwachting dat deze regel, mits goed gehandhaafd, een positief effect zal hebben op het tegengaan van de grootschalige import van pups uit de rest van Europa. Nederland staat bekend als een belangrijk afzet en doorvoerland voor de import van pups uit Oost Europa. Ca. 90.000 pups per jaar vinden via de handel een nieuwe baas in Nederland.

Wel vraagt deze regel meer inspanningen van de fokker, zowel in het buitenland als in Nederland, op het gebied van socialisatie van de pups. Door de verschuiving van verantwoordelijkheid van de socialisatie van pupkoper naar fokker, kan deze regeling mogelijk negatieve invloed op de socialisatie van de jonge honden hebben. De extra drempel die dit betekent voor het importeren en exporteren van rashondenpups en de beperkingen voor een mogelijke verbreding van de fokbasis ziet de Raad van Beheer als zeer onwenselijk.

De Raad van Beheer is daarom bezig een reactie voor te bereiden richting het ministerie van EZ en de Europese Unie. Tevens hebben wij het punt afgelopen maand binnen het overleg van de FCI breeding commission besproken. De Raad van Beheer wil weten of er vanuit de FCI en vanuit de diverse buitenlandse kennel clubs mogelijkheden zijn om voor rashondenpups met FCI stamboom uitzonderingen op de EU verordening mogelijk te maken. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Informatie Besluit houders van dieren

Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van kracht. Er zijn veel vragen over de gevolgen van deze nieuwe wet- en regelgeving voor de hondenfokkerij, -tentoonstellingen en –wedstrijden. In bijgaand artikel probeert de RvB aan de hand van vraag en antwoord wat meer duidelijkheid te verschaffen.
Toelichting nieuwe wet- en regelgeving Besluit houders van dieren

Machtiging automatische incasso contributie BCCN

Om de contributie zoveel mogelijk te stroomlijnen en de kosten van de facturatie te beperken wordt iedereen opgeroepen de BCCN te machtigen om de contrubutie automatisch af te schrijven. Hiervoor is het formulier Machtiging automatische incasso contributie BCCN in het leven geroepen: Machtiginsformulier Automatische Incasso.pdf/ Machtiginsformulier Automatische Incasso.doc. Iedereen wordt verzocht deze in te vullen, te onderteken en naar de ledenadministratie te sturen.

Certificeren voor de rashondenfokker

Certificeren biedt aan serieuze rashondenfokkers de mogelijkheid om voor hun puppykopers en zichzelf een veilige omgeving te creëren. In deze tijd, waarin rashondenfokkers onder vuur liggen, is dit een geruststellende gedachte. Fokkers die hun passie met liefde en zorg beoefenen, blijven zo in staat hun bijdrage aan de kynologie te leveren.

Dat was de conclusie die getrokken mocht worden uit het symposium ‘Toekomst voor traditie’, dat op 9 november 2013 plaats vond te Woudenberg. Organisator was Kunogonda, vereniging van foksters en liefhebsters van rashonden, die met dit evenement haar vijftigste verjaardag vierde. Uit handen van Hugo Stempher, bestuurslid van de Raad van Beheer, ontving Yvonne Bennis, voorzitter van de jarige vereniging,

Hier leest u het volledige verslag van het symposium: Certificeren voor de rashondenfokker.

Nieuwe Uitvoeringsregels Locatiecontroles

Vanaf 1 januari 2013 wordt er door de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer bij het chippen van een nest of een andere dienst, steekproefsgewijs, een locatiecontrole uitgevoerd. Ten behoeve van deze locatiecontroles bestaan er Uitvoeringsregels Locatiecontroles (hierna Uitvoeringsregels). Echter, vanwege nieuwe regelgeving voldoen de Uitvoeringsregels niet meer aan de geldende eisen en om deze reden zijn er nieuwe Uitvoeringsregels opgesteld.
Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude Uitvoeringsregels is dat in de nieuwe Uitvoeringsregels een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de regels die gelden voor alle fokkers en de regels die specifiek gelden voor bedrijfsmatige fokkers.

Download het document Nieuwe Uitvoeringsregels Locatiecontroles voor alle informatie.

Demonstraties met Border Collies

In toenemende mate krijgt het bestuur verzoeken van organisatoren van evenementen om demonstraties te geven met Border Collies. Dit geldt zowel voor schapendrijven, agility als flyball of frisbee. Graag willen wij leden de gelegenheid geven om dit voor hun rekening te nemen. Mocht je hiervoor interesse hebben, stuur dan even een mailtje met je gegevens (adres, telefoonnummer en email) naar: .